แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึก

Read more

การประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566

Read more

การประชุม conference ครั้งที่ 4 เรื่อง การเตรียมการดำเนินงาน โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก

Read more

สพป.ตาก เขต 1 ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นาย

Read more