เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐานเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2565

Read more

การอบรมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learningโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training

Read more

เกียรติบัตร  การอบรมออนไลน์กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้  Active Learning แบบ Fundamental AL Training

Read more

รับเกียรติบัตร การเข้าร่วมประชุมออนไลน์ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนตามจุดเน้น Active learnning ในโครงการ ผอ.เขตพบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2565

https://datastudio.google

Read more