เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐานเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566

Read more

เกียรติบัตรผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

Read more

เกียรติบัตร โรงเรียนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

Read more

เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐานเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2565

Read more

การอบรมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learningโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training

Read more

เกียรติบัตร  การอบรมออนไลน์กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้  Active Learning แบบ Fundamental AL Training

Read more

รับเกียรติบัตร การเข้าร่วมประชุมออนไลน์ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนตามจุดเน้น Active learnning ในโครงการ ผอ.เขตพบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2565

https://datastudio.google

Read more