เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐานเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566