การดำเนินการโครงการ “การวิจัยและพัฒนาโมเดลนวัตกรรมโรงเรียนดิจิทัลสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล” เพื่อจัดทำโมเดลโรงเรียนนวัตกรรมดิจิทัลต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่โรงเรียนดิจิทัล ณ โรงเรียนวังหวายวิทยาคม สพป.ตาก เขต 1

การดำเนินการโครงการ “การวิจัยและพัฒนาโมเดลนวัตกรรมโรงเรียนดิจิทัลสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล” เพื่อจัดทำโมเดลโรงเรียนนวัตกรรมดิจิทัลต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่โรงเรียนดิจิทัล

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดการความรู้ Knowledge Management

ห้องนิเทศออนไลน์

หลักสูตรออนไลน์ สพป.ตาก เขต 1

Obec Content Center

Facebook

สพป.ตาก เขต 1 เขตพื้นที่สุจริต