ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดการความรู้ Knowledge Management

ห้องนิเทศออนไลน์

หลักสูตรออนไลน์ สพป.ตาก เขต 1

Obec Content Center

Facebook

สพป.ตาก เขต 1 เขตพื้นที่สุจริต

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น)

นางสาวพรทิพย์ เฉียบแหลม ศ

Read more

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

นางวริญญา นันทโกมล ศึกษาน

Read more

คู่มือปฏิบัติการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางสาวพรทิพย์ เฉียบแหลม ศ

Read more

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

นางพัทยา ชมถนอม ศึกษานิเท

Read more