บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวินัย เมฆหมอก
ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 202
Email : Mewin378@ hotmail.com
นางอรชร ปราจันทร์
รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 306
Email : Orachorn0909@gmail.com
นายทรงยศ ป้อมทองคำ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
055-512537 ต่อ 102
Email : bimtak2013@gmail.com  
นางกัญจน์ชญา ปาปะเค
นายพงษ์ศักดิ์ เครือซ้า
นางสาววิจิตรา ชื่นหมี้
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 055-512537 ต่อ 105,107
Email :
 055-512537 ต่อ 103
Email : pongsak.kru@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 104
Email :
นายณัฐพล นาคไทย
นางเนตรนภา วรกิจพานิชย์
นางทองอุไร เอี่ยมแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 055-512537 ต่อ 103
Email :
 055-512537 ต่อ 103
Email :
 055-512537 ต่อ 103
Email : thongurai.aim@takesa1.go.th
นางสาวภัททิยา อะนันลิขิต
นายชยรพ วัฒนาทรัพย์เกษม
นางสาวณัฐยาน์ พุกเส็ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำเขตพื้นที่การศึกษา
 055-512537 ต่อ 103
Email :
 055-512537 ต่อ 103
Email :
 055-512537 ต่อ 103
Email : nutthaya.phu@takesa1.go.th

ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 088-278-7883 Email : personnel@takesa1.go.th