ข้อมูลการติดต่อ

แผนที่ตั้ง สพป.ตาก เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ที่อยู่ : บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ : 055-511831 , 055-511053 , 055-512537 กด 0
เบอร์โทรสาร : 055-513028
Email : 63010000@takesa01.go.th

ส่วนราชการภายใน สพป.ตาก เขต 1

กลุ่มอำนวยการ

 • เบอร์โทรศัพท์ : 055-511831 ,055-511053 ,055-512537 กด 0, 110-111
 • เบอร์โทรสาร : 055-513028
 • เบอร์มือถือ : 088-278-7790
 • Email : director@takesa1.go.th

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • เบอร์โทรศัพท์ : 055-511831 , 055-511053 , 055-512537 กด 102-104
 • เบอร์มือถือ : 088-278-7883
 • Email : personnel@takesa1.go.th

ลุ่มนโยบายและแผน

 • เบอร์โทรศัพท์ : 055-511831 , 055-511053 , 055-512537 กด 108-109
 • เบอร์มือถือ : 088-278-7791
 • Email : plan@takesa1.go.th

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • เบอร์โทรศัพท์ : 055-511831 , 055-511053 , 055-512537 กด 105-107
 • Email : develop@takesa1.go.th

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • เบอร์โทรศัพท์ : 055-511831 , 055-511053 , 055-512537 กด 208-210
 • เบอร์มือถือ : 088-278-7789
 • Email : dlict@takesa1.go.th

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • เบอร์โทรศัพท์ : 055-511831 , 055-511053 , 055-512537 กด 204-207
 • เบอร์โทรสาร : 055-515709
 • เบอร์มือถือ : 088-278-7885
 • Email : money@takesa1.go.th

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 • เบอร์โทรศัพท์ : 055-511831 , 055-511053 , 055-512537 กด 308-313
 • เบอร์มือถือ : 088-278-7881
 • Email : supervisor@takesa1.go.th

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • เบอร์โทรศัพท์ : 055-511831 , 055-511053 , 055-512537 กด 303-305
 • เบอร์มือถือ : 088-278-7882
 • Email : promote@takesa1.go.th

กลุ่มกฎหมายและคดี

 • เบอร์โทรศัพท์ : 055-511831 , 055-511053 , 055-512537 กด 301
 • Email : lawyer@takesa1.go.th

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • เบอร์โทรศัพท์ : 055-511831 , 055-511053 , 055-512537 กด 205
 • เบอร์มือถือ : 088-278-7884
 • Email : audi@takesa1.go.th

Social Network

ช่องทางการร้องเรียน ถาม-ตอบ ข้อสงสัย และรับฟังความคิดเห็น