บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี

นายวินัย เมฆหมอก
ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 202
Email : Mewin378@ hotmail.com
นายกฤษดา อารีรักษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
055-512537 ต่อ 307
Email :

ติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี

Email : lawyer@takesa1.go.th