บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นายวินัย เมฆหมอก
ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 202
Email : Mewin378@ hotmail.com
นางปณิสา นทีประสิทธิพร
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
055-512537 ต่อ 205
Email : Panisa_natee@hotmail.com

ติดต่อหน่วยตรวจสอบภายใน

เบอร์โทรศัพท์ : 088-278-7884 Email : audi@takesa1.go.th