บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นายวินัย เมฆหมอก
ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 202
Email : Mewin378@ hotmail.com
นายวีระพงศ์ คำกมล
รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 106
Email : werapong.kom@takesa1.go.th
นางวรรณศุภางค์ ทาปิน
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน
055-512537 ต่อ 108,109
Email : plantak1@hotmail.com  
นางอัชฌาภรณ์ คุ้มญาติ
นางสาวกิ่งกาญจน์ ใจวงค์
นายปริญญา นาควัชระ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 055-512537 ต่อ 103
Email : autchapong.kho@takesa1.go.th
055-512537 ต่อ 104
Email : kringkrang.jai@takesa1.go.th
055-512537 ต่อ 104 Email :
นางสาวพนารัตน์ ณรงค์มี
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
055-512537 ต่อ 104 Email : panarat.plan@takesa1.go.th

ติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ : 088-278-7791 Email : plan@takesa1.go.th