ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำแนะนำการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้
– ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล  และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
– ผู้ร้องเรียนต้องแนบหลักฐานแห่งการร้องเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
– สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด

1. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

2. รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ