บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นายวินัย เมฆหมอก
ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 202
Email : Mewin378@ hotmail.com
นายภัทรพงษ์ วรรณกุล
รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 106
Email : werapong.kom@takesa1.go.th
นางฬุริยา บุตรนุช
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ
 055-512537 ต่อ 111
Email : ruliyar159@gmail.com 
นายภาณุวัฒน์ ฟักทองอยู่
นางสาวรัชเกล้า อำพลพันธ์
นายสันทัศน์ ตันยา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป(พนักงานราชการ)
 055-512537 ต่อ 202
Email : parnuwat.fog@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 110
Email : ratchakwa.omp@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 315
Email : santuch.ict@takesa1.go.th
นางสาววาสนา ปานทัพ
นางสาวศศินันท์ ผัดตุ่น
นางสาวจิราวรรณ ครองต๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 055-512537 ต่อ 314
Email :
 055-512537 ต่อ 314
Email :
 055-512537 ต่อ 314
Email :
นายวสันต์ ทองไทยนันท์
นายมานัส จินนา
นายศรีทวน ปวกพรมมา
ช่างไฟฟ้า(พนักงานขับรถยนต์)
ช่างปูน
ช่างปูน
 055-512537 ต่อ 0
Email : wasan.tho@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 0
Email : manat.jin@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 0
Email : sriturn.pum@takesa1.go.th
นายสำราญ คาระวาศ
นายสำเนียง พรมฟัก
นายสุริยพงศ์ นิติคุณธรรม
พนักงานทำความสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 055-512537 ต่อ 0
Email : samran.kar@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 0
Email :
 055-512537 ต่อ 0
Email :
นายประจวบ จันทร์จิตร์
พนักงานขับรถยนต์
 055-512537 ต่อ 0
Email :

ติดต่อกลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ : 088-278-7790 Email : director@takesa1.go.th