บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นายวินัย เมฆหมอก
ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 202
Email : Mewin378@ hotmail.com
นายวีระพงศ์ คำกมล
รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 106
Email : werapong.kom@takesa1.go.th
นางฬุริยา บุตรนุช
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ
 055-512537 ต่อ 111
Email : ruliyar159@gmail.com 
นายภาณุวัฒน์ ฟักทองอยู่
นางสาวรัชเกล้า อำพลพันธ์
นายสันทัศน์ ตันยา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
 055-512537 ต่อ 202
Email : parnuwat.fog@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 110
Email : ratchakwa.omp@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 315
Email : santuch.ict@takesa1.go.th
นางสาวจิราวรรณ ครองต๊ะ
นางสาวศศินันท์ ผัดตุ่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 055-512537 ต่อ 314
Email : janjera@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 110
Email :
นายวสันต์ ทองไทยนันท์
นายสมาน แก้วเมือง
นายศรีทวน ปวกพรมมา
ช่างไฟฟ้า(พนักงานขับรถยนต์)
ช่างไฟฟ้า(พนักงานขับรถยนต์)
ช่างปูน
 055-512537 ต่อ 0
Email : wasan.tho@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 0
Email : saman.kea@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 0
Email : sriturn.pum@takesa1.go.th
นายเฉลิมศักดิ์ สังข์ศิริ
นายมนัส จินนา
นายสำราญ คาระวาศ
ช่างครุภัณฑ์
ช่างปูน
พนักงานทำความสะอาด
 055-512537 ต่อ 0
Email : chalermsak.sun@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 0
Email : manat.jin@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 0
Email : samran.kar@takesa1.go.th
นายสำเนียง พรมฟัก
ยามรักษาการณ์
 055-512537 ต่อ 0
Email : samneing.pro@takesa1.go.th

ติดต่อกลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ : 088-278-7790 Email : director@takesa1.go.th