หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

สำหรับ ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
ลำดับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
1หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ม.ค. – ธ.ค. ปีภาษี 2560
2หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ม.ค. – ธ.ค. ปีภาษี 2561
3หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ม.ค. – ธ.ค. ปีภาษี 2562
4หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ม.ค. – ธ.ค. ปีภาษี 2563
5หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ม.ค. – ธ.ค. ปีภาษี 2564 
ปีภาษี 2565 สามารถ Download ได้ที่ E-Salary

สำหรับ ข้าราชการบำนาญ
ลำดับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
1หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ม.ค. – ธ.ค. ปีภาษี 2561
2หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ม.ค. – ธ.ค. ปีภาษี 2562
3หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ม.ค. – ธ.ค. ปีภาษี 2563
4หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2564
5หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2565
6หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2566
** ข้าราชการ บำนาญ ที่พึ่งเกษียณ 2566 เข้า E-Salary เลือกเดือน ตุลาคม
สำหรับ (พนักงานราชการ /ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
ลำดับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
1หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2561
2หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2562
3หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2563
4หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2564
5หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2565
6หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2566

ปรับปรุงเว็บโดย นายสมชาย พงษ์เถื่อน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1