หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

สำหรับข้าราชการบำนาญกรุณาใส่รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก
รหัสประจำตัว *