บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายวินัย เมฆหมอก
ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 202
Email : Mewin378@ hotmail.com
นางเฉลียว คันทะสูตร
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 055-512537 ต่อ 204
Email :
นางสาวชนมน ดิษสวรรค์
นางสาวจุฑาธิป ปะละตุ่น
นางสาวนภัสวรรณ แสงชาวนา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 055-512537 ต่อ 206-207
Email : chanamon.dis@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 206-207
Email : chuthatip.par@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 206-207
Email :
นางสาวสุทธิดา พุทธศรี
นางสาวฐิติมา ธังดิน
นางสาวพศิกา บุญสูง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
  055-512537 ต่อ 206-207
Email :
  055-512537 ต่อ 206-207
Email : thitima.tun@takesa1.go.th
  055-512537 ต่อ 206-207
Email : pasika.boo@takesa1.go.th
นายนพพล ปามา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 055-512537 ต่อ 206-207
Email : noppolice184q@gmail.com

ติดต่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 088-278-7885 Email : money@takesa1.go.th