บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายวินัย เมฆหมอก
ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 202
Email : Mewin378@ hotmail.com
นางอรชร ปราจันทร์
รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 306
Email : Orachorn0909@gmail.com
นางกัญจน์ชญา ปาปะเค
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
055-512537 ต่อ 105,107
Email :
  
นางสาววารุณี พันธุรส
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 055-512537 ต่อ 105,107
Email : varunee.pha@takesa1.go.th

ติดต่อกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Email : develop@takesa1.go.th