บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายวินัย เมฆหมอก
ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 202
Email : Mewin378@ hotmail.com
นายวีระพงศ์ คำกมล
รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 106
Email : werapong.kom@takesa1.go.th
นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
055-512537 ต่อ 305
Email : naruewan.04@gmail.com 
นางณัฐมน เฮียงสุข
นางสาวภัณฑิรา ศรีโปฏก
นางสาวอุมาพร วชิรโรจน์ประภา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 055-512537 ต่อ 304
Email : nutamon.heang@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 302
Email : phantira.sri@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 303
Email :
นางสาวปัณรส ยังถิน
นางสาวจิยาลักษณ์ เครือปัญญา
นางขวัญหทัย เสือบุญมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่การศึกษา
เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
 055-512537 ต่อ 304
Email :
 055-512537 ต่อ 303
Email : jiyaluck.khr@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 304
Email : khuanhathai.daw@takesa1.go.th

ติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 088-278-7882 Email : promote@takesa1.go.th