ผู้บริหารการศึกษา

นายวินัย เมฆหมอก
ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 202
Email : Mewin378@ hotmail.com
นางอรชร ปราจันทร์
นายวีระพงศ์ คำกมล
นายภัทรพงษ์ วรรณกุล
รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 306
Email : Orachorn0909@gmail.com
055-512537 ต่อ 307
Email : werapong.kom@takesa1.go.th
055-512537 ต่อ 106
Email : phattarapong.wnk@takesa1.go.th
นายสุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน
นางฬุริยา บุตรนุช
นางนฤวรรณ ฉิมผี้งพะเนา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
055-512537 ต่อ 308
Email : iamthurian1@gmail.com
055-512537 ต่อ 111
Email : ruliyar159@gmail.com 
055-512537 ต่อ 305
Email : naruewan.04@gmail.com 
นางปณิสา นทีประสิทธิพร
นางวรรณศุภางค์ ทาปิน
นายทรงยศ ป้อมทองคำ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
055-512537 ต่อ 205
Email : Panisa_natee@hotmail.com
055-512537 ต่อ 108,109
Email : plantak1@hotmail.com  
055-512537 ต่อ 102
Email : bimtak2013@gmail.com 
นางเฉลียว คันทะสูตร
นางวรรณศุภางค์ ทาปิน
นางกัญจน์ชญา ปาปะเค
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
055-512537 ต่อ 204
Email : chalieo.raw@takesa1.go.th
055-512537 ต่อ 208
Email : varnsubhang.ict@takesa1.go.th
055-512537 ต่อ 105,107
Email : kanchaya.pa@takesa1.go.th
นายกฤษดา อารีรักษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
055-512537 ต่อ 307
Email : lawyer@takesa1.go.th