บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายวินัย เมฆหมอก
ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 202
Email : Mewin378@ hotmail.com
นายสมคิด มาหล้า
รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 307
Email : Somkidmala@gmail.com
นายสุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
055-512537 ต่อ 308
Email : iamthurian1@gmail.com
นางรำเพย อุดมวงษ์
นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปัก
นางสาวพรทิพย์ เฉียบแหลม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 055-512537 ต่อ 309
Email : rampoei.udo@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 313
Email : mukda.yup@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 313
Email : pornthip.che@takesa1.go.th
นางรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล
นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์
นางสาวปราณี แก้วมา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 055-512537 ต่อ 313
Email : rattiya.won@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 313
Email : chowalit.cha@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 311
Email : pranee.kae@takesa1.go.th
นางวริญญา นันทโกมล
นางสาวกรรณิกา สิทธิการ
นายจักษภณ ดีวังทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 055-512537 ต่อ 311
Email : warinya.nan@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 311
Email : kannika.sit@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 311
Email : caksbhan.dee@takesa1.go.th
นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ
นางวราภรณ์ นาคเสวีวงศ์
นางสาวลักขณา จิ๋วปัญญา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 055-512537 ต่อ 311
Email : tik16112510@gmail.com
 055-512537 ต่อ 311
Email : waraphornsripuanchai@gmail.com
 055-512537 ต่อ 311
Email : Mimm.jewpanya@gmail.com
นายนรพนธ์ จันชูมี
นางสิริกัญญา ธรรมชาติ
นายศักดิ์สิทธิ์ ทองจำปา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 055-512537 ต่อ 311
Email : matongnoi@gmail.com
 055-512537 ต่อ 311
Email : sirikanya4321@hotmail.com
055-512537 ต่อ 313
Email : kruae_tps@hotmail.com
นางสาวจันทร์ฉาย มีสวนทอง
นางสาวรุ่งทิวา ขำศิริ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
055-512537 ต่อ 313
Email : faichai1712@gmail.com
055-512537 ต่อ 313
Email : rungtiwakhamsiri@gmail.com

ติดต่อกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 088-278-7881 Email : supervisor@takesa1.go.th