บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายวินัย เมฆหมอก
ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 202
Email : Mewin378@ hotmail.com
นางอรชร ปราจันทร์
รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 306
Email : Orachorn0909@gmail.com
นายสุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
055-512537 ต่อ 308
Email : iamthurian1@gmail.com
นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปัก
นางรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล
นางสาวพรทิพย์ เฉียบแหลม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 055-512537 ต่อ 313
Email : mukda.yup@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 313
Email : rattiya.won@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 313
Email : pornthip.che@takesa1.go.th
นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์
นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ
นางวราภรณ์ นาคเสวีวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 055-512537 ต่อ 313
Email : chowalit.cha@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 311
Email : tik16112510@gmail.com
 055-512537 ต่อ 311
Email : waraphornsripuanchai@gmail.com
นายนรพนธ์ จันชูมี
นางสิริกัญญา ธรรมชาติ
นายศักดิ์สิทธิ์ ทองจำปา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 055-512537 ต่อ 311
Email : matongnoi@gmail.com
 055-512537 ต่อ 311
Email : sirikanya4321@hotmail.com
055-512537 ต่อ 313
Email : kruae_tps@hotmail.com
นางสาวกรรณิกา สิทธิการ
นายจักษภณ ดีวังทอง
นางสาวจันทร์ฉาย มีสวนทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 055-512537 ต่อ 311
Email : kannika.sit@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 311
Email : caksbhan.dee@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 313
Email : faichai1712@gmail.com
นางสาวรุ่งทิวา ขำศิริ
นางสาวณาตยา สร้อยสนธิ์
นางสาวอริสา สมบุญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
055-512537 ต่อ 313
Email : rungtiwakhamsiri@gmail.com
 055-512537 ต่อ 311
Email :
 055-512537 ต่อ 311
Email :

ติดต่อกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 088-278-7881 Email : supervisor@takesa1.go.th