การประชุมครูแกนนำ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัด

Read more

การอบรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครูแกนนำเครือข่าย(๘กลุ่มโรงเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

Read more

การอบรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครูแกนนำเครือข่าย(๘กลุ่มโรงเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และประเมิน ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 29  มิถุนายน

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และประเมิน ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 29  มิถุนายน

Read more