รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพป.ตาก เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

Read more

สพป.ตาก เขต 1 จัดกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ 2566

     วันที่ 30 พฤษภาคม 25

Read more

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

Read more

การศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นาย

Read more

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

Read more