หัวข้อหมวด

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อพิชิตคุณภาพการศึกษากิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เว

Read more

โครงการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 2567

Read more

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม แ

Read more