การประชุมครูแกนนำ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัด