เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐานเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566

Read more

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินพัฒนาการ ของนักเรียนระดับ ปฐมวัย (ชั้นอนุบาล1 ,2 และ 3) ที่จบหลักสูตรการจัดการการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินพัฒนาการ ของนักเรียนระดับ ปฐมวัย (ชั้นอนุบาล1 ,2 และ 3) ที่จบหลักสูตรการจัดการการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

Read more

รายงานผลการดำเนินงานนวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

Read more