รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพป.ตาก เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read more

รายงานการจัดอบรม เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการทุจริตคอรัปชันและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Read more

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

Read more