โครงการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 2567

Read more

ร่วมต้อนรับ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

Read more

สพป.ตาก เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4 /2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เว

Read more

โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ร่วมแสดงจุดยืนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

Read more

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

Read more

สพป.ตาก เขต 1 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เนื่องในปีใหม่ไทย 2565

วันที่ 18 เมษายน 2565 นาย

Read more