โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 มอบหมายให้ นายสมคิด มาหล้า รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ และบุคลากรทางลูกเสือน้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก