ภาพจดหมายข่าว

การอบรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครูแกนนำเครือข่าย(๘กลุ่มโรงเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และประเมิน ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 29  มิถุนายน

Read more