การประชุมครูแกนนำ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนในสังกัด