โครงการพัฒนาความสามารถและทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ของสถานศึกษา

Read more

การประชุมครูแกนนำ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัด

Read more

การอบรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครูแกนนำเครือข่าย(๘กลุ่มโรงเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และประเมิน ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 29  มิถุนายน

Read more

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2567

Read more

โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา ส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัยและระดับประถมศึก

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินความฉลาดรู้ ตามแนวทางการประเมิน PISA

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เ

Read more