อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยเกมต่อคำศัพท์อักษรไทย (คำคม)

วันที่ 10 กันยายน 2566

Read more

อบรมพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP (The Geometer’s Sketchpad) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 กันยายน 2566

Read more

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2566

ในวันที่ 7 กันยายน 2566

Read more

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566

Read more

ผลการประกวดกิจกรรมการถอดบทเรียน BEST PRACTICE ภายใต้โครงการเสริม สร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำ ปีงบประมาณ 2566

ผลการประกวดกิจกรรมการถอดบ

Read more

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more

รายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน สพป.ตาก เขต 1

Read more