การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และประเมิน ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 29  มิถุนายน 2567  นายวินัย  เมฆหมอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1) กิจกรรมโรงเรียนสุจริต  2) กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  3) กิจกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2024) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงผลเสียจากปัญหาคอรัปชั่น และการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ มีการสนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตสำนึก ต่อต้านการประพฤติมิชอบ และนำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต ซึ่งองค์ความรู้ในวันนี้จะนำไปขยายผลลงสู่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ

สำหรับการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ได้กำหนดรูปแบบออกเป็น 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 – 30  มิถุนายน  2567 ณ ห้องประชุม อาคารแม่ 80 โดยแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ ITA Online โรงเรียนละ 2 คน รวมจำนวนทั้งหมด 192 คน          

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้เชิญ นายปฏิภาณ  โรจน์รุ่ง  ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมทั้งหมดของการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้