อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยเกมต่อคำศัพท์อักษรไทย (คำคม)

วันที่ 10 กันยายน 2566

Read more

อบรมพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP (The Geometer’s Sketchpad) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 กันยายน 2566

Read more

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2566

ในวันที่ 7 กันยายน 2566

Read more

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566

Read more

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more