ประกาศจังหวัดตาก กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการในเขตควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ท้องที่จังหวัดตาก

Read more

เกียรติบัตรผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

Read more

เกียรติบัตร โรงเรียนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

Read more