เกียรติบัตร โรงเรียนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์