ประกาศจังหวัดตาก กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการในเขตควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ท้องที่จังหวัดตาก