ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ “ครูฉัตรตระกูล คำมูล” ครูโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 @TAK1ได้รับรางวัลผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับยอดเยี่ยมระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทครูผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center).

😘🤩ขอแสดงความยินดีกับ &#82

Read more

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

ผลการประกวดกิจกรรมการถอดบทเรียน BEST PRACTICE ภายใต้โครงการเสริม สร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำ ปีงบประมาณ 2566

ผลการประกวดกิจกรรมการถอดบ

Read more