ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

ประชาสัมพันธ์ “หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อประยุกต์ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนและการทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ”

Read more

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง” (หลักสูตร ก.พ.ร.1) รุ่นที่ 10

Read more