ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง” (หลักสูตร ก.พ.ร.1) รุ่นที่ 10