ประชาสัมพันธ์ “หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อประยุกต์ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนและการทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ”