ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์