หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1กรุณาระบุข้อความให้ถูกต้อง

ระบุรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก

*

เลือกปี พ.ศ.

*