หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายกรุณาใส่รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก
รหัสประจำตัว

*

ตัวอย่าง (0-0000-00000-00-0)