เกียรติบัตร  การอบรมออนไลน์กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้  Active Learning แบบ Fundamental AL Training

Read more

รับเกียรติบัตร การเข้าร่วมประชุมออนไลน์ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนตามจุดเน้น Active learnning ในโครงการ ผอ.เขตพบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2565

https://datastudio.google

Read more