การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินพัฒนาการ ของนักเรียนระดับ ปฐมวัย (ชั้นอนุบาล1 ,2 และ 3) ที่จบหลักสูตรการจัดการการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อรชร ปราจันทร์ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 นายสุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินพัฒนาการ ของนักเรียนระดับ ปฐมวัย (ชั้นอนุบาล1 ,2 และ 3)ที่จบหลักสูตรการจัดการการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 ครูผู้สอนปฐมวัยจำนวน 107 โรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 109 คน