เกมบันไดงูการบวก (ผจญภัยล่าสมบัติโจรสลัดการบวก) เรื่อง การบวกจานวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน : นายฉัตรตระกูล คำมูล ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ปี พ.ศ. : 2566
คำสำคัญ : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /เกม /การบวก