ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์กรของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

ผู้รายงาน : นายนรากร มั่นแก้ว ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ปี พ.ศ. : 2566
คำสำคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์กร, สุขภาพองค์กรของโรงเรียน, แนวทางการพัฒนาปัจจัย