เกียรติบัตร  เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity And Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565