เกียรติบัตร  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity And Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565