การอบรมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learningโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training