รายงานงบทดลองจาก GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2565

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์