ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการเรียนรู้ Dear-ASIA.com

ด้วยบริษัท ครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด แจ้งประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรม
ของทั้ง 10 ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในรูปแบบเว็บไซต์ Dear-ASIA.com เพื่อใช้ในการสนับสนุน
การเรียนการสอน รวมทั้งสามารถบูรณาการเชื่อมโยงไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้
ได้รับการพิจารณาจากสถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในการ “เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จะเป็นต้นทุนความคิด
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ ข่วยขยายประสบการณ์ในการเป็นพลเมืองโลกให้แก่นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา”   โดยสามารถเข้ารับชมได้ทั้งแบบทั่วไปและแบบที่ต้องลงทะเบียน
เพื่อเข้าถึงเนื้อหาเชิงลึกแบบ Premium Account  ศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dear-asia.com
โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ Google Form นี้